Lejebetingelser


Lejebetingelser (erhvervslejemål) for DinEgenContainer


§1 Lejeforhold


1.1 Ved indgåelse af lejekontrakt har lejer fri adgang til den respektive hal med personlig kode. Boksen låses med egen hængelås


1.2 Lejevilkår fremgår af lejekontrakt og lejebetingelser.


§2 Anvendelse


2.1. Containere/bokse må kun indeholde tørt og ikke farligt gods. Foder, mad, væsker, levende væsener o.lign. er forbudt i og uden for boksen


2.2 Køretøjer o.a. må ikke indeholde eller lække væsker.


§3 Forsikring og risiko


3.1 Det opbevarede står for lejers regning og risiko. Kontakt eget forsikringsselskab vedrørende indbo, køretøjsforsikring o.lign.


3.2 Udlejer er ikke ansvarlig ved skader på det opmagasinerede i forbindelse med brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk o.lign.


3.3 Lejer er ansvarlig for påførte skader på den lejede boks, det lejede område og dets omgivelser.


§4 Adgang samt ind- og udlevering


4.1. Fri adgang til hal med bokse via personlig kode.


4.2 Bokse lukkes med lejers hængelås.


4.3 Opbevaringsområde og hal aflåses/afskærmes.


4.4 Udlejer har kun adgang til indhold og køretøjer i nødsituationer bl.a. ved skader og lækager, samt efter den 15. i måneden ved mislighold af betaling på baggrund af rykker fremsendt (pr. mail/sms) den 5. i måneden.


§5 Pris, betaling og mislighold af aftale


5.1 Pris fremgår af hjemmeside og kontrakt. Depositum 1. måneds leje/min. 275 kr og 1. måneds leje + evt. andre omkostninger indbetales forud til Nykredit Bank konto nr. 5479-2174224. Depositum tilbagebetales efter godkendt tilbagelevering af boks eller plads.


5.2 Lejen betales senest den 1. i måneden. Efter rykker den 5. i måneden tilbageholdes det opbevarede, og omsættes efter den 15. i måneden til dækning af skyld, dog min. 500 kr. + depositum. Rykkergebyr 100 kr.


§6 Opsigelse og fraflytning


6.1 Løbende måned + 1 måned efter en skriftlig opsigelse.


6.2 Fraflytning ved opsigelse aftales, men boksen skal være tømt, rengjort og fraflyttet senest 3 hverdage før ophør af lejeaftalen


§7 Tilbageholdelsesret og salgsfuldmagt


7.1 Lejers underskrift på lejekontrakt giver udlejer ret til ved mislighold og manglende betaling jvf. § 5.2 at tilbageholde og afsætte løsøre, der forefindes i det lejede