Boksstørrelser og pris samt lejebetingelser

 Eksempler på størrelse og pris 

 

Uisoleret 8,5 m2/21 m3- 255 kr/mdr

Isoleret 5,6 m2/15 m3 - 224 kr/mdr 

Isoleret 4,7 m2/11,5 m3- 188 kr/mdr 

 

Lejebetingelser (erhvervslejemål) for DinEgenContainer

 

§1 Lejeforhold

 

1.1 Ved indgåelse af lejekontrakt har lejer fri adgang til bokse. Ved  container/lejet plads adgang ved ind- og udlevering. Adgang derudover 100 kr. pr. gang og efter aftale, med mindre andet er aftalt.

 

1.2 Containeren kan mod betaling (400 kr. inden for max. 10 km) bringes ud i forbindelse med fyldning og tømning. Fylde-/tømmetid max. 1 dag.

 

1.3 Lejevilkår fremgår af lejekontrakt og lejebetingelser. 

 

§2 Anvendelse

 

2.1. Containere/bokse må kun indeholde tørt, ikke farligt gods. Foder, mad, væsker, levende væsener o.lign. er forbudt i og uden for containere.

 

2.2 Køretøjer o.a. må ikke indeholde eller lække væsker. 

 

§3 Forsikring og risiko

 

3.1 Det opbevarede står for lejers regning og risiko. Kontakt eget forsikringsselskab vedrørende indbo, køretøjsforsikring o.lign.

 

3.2 Udlejer er ikke ansvarlig ved skader på det opmagasinerede i forbindelse med brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk o.lign.

 

3.3 Lejer er ansvarlig for påførte skader på den lejede container/boks, det lejede område og dets omgivelser. 

 

§4 Adgang samt ind- og udlevering

 

4.1. Fri adgang til bokse. Fri adgang til containere ved ind- og udlevering, ellers kun mod betaling (100 kr./gang) og efter aftale, med mindre andet er aftalt.

 

4.2 Bokse lukkes med lejers hængelås. Container lukkes med træskruer, max. nettovægt 1000 kg og skal være flytbar.

 

4.3 Opbevaringsområde og hal aflåses/afskærmes.

 

4.4 Udlejer har kun adgang til indhold og køretøjer i nødsituationer bl.a. ved skader og lækager, samt efter den 15. i måneden ved mislighold af betaling og efterfølgende rykker (pr. mail/sms) den 5. i måneden. 

 

§5 Pris, betaling og mislighold af aftale

 

5.1 Pris fremgår af hjemmeside og kontrakt. Depositum og 1. måneds leje + evt. andre omkostninger indbetales forud til Nykredit Bank konto nr. 5479-2174224. Depositum tilbagebetales efter godkendt tilbagelevering af Boks, container eller plads.

 

5.2 Lejen betales senest den 1. i måneden. Efter rykker den 5. i måneden tilbageholdes det opbevarede, og omsættes efter den 15. i måneden til dækning af skyld, dog min. 500 kr. + depositum. Rykkergebyr 100 kr. 

 

§6 Opsigelse og fraflytning

 

6.1 Løbende måned + 1 måned efter en skriftlig opsigelse.

 

6.2 Udlevering ved opsigelse aftales. 

 

§7 Tilbageholdelsesret og salgsfuldmagt

 

7.1 lejers underskrift på lejekontrakt giver udlejer ret til ved mislighold og manglende betaling jvf. § 5.2 at tilbageholde og afsætte løsøre, der forefindes i det lejede 

 

Gå tilbage til forsiden

 

DinEgenContainer

Viborgvej 68, Voldby 8450 Hammel

Dinegencontainer - Viborgvej 68, Voldby 8450 Hammel - Tlf. 21290995 - Email: info@dinegencontainer.dk

DINEGENCONTAINER.DK

Løbende måned + 1 måned.

Din Egen Container (Træcontainer)

(B120xL240xH240)

 

275 kr./mdr. 500 kr. ved 2 stk.

 

Betaling ved indlevering 1 mdr. forud + depositum 275 kr. (Depositum tilbagebetales efter opsigelse og godkendt tømning af container)

 

(Nettovægt indhold maks. 1000 kg)

 

Lejers pallebur

(max. 80x120x240 cm)

 

50 kr./mdr

 

Betaling ved indlevering 1 mdr. forud + depositum 275 kr. (Depositum tilbagebetales efter opsigelse ved godkendt tømning)

 

 

6 fods stålcontainer

(Efter Aftale)

 

 

Bil - båd - campingvogn

(Min. 6 mdr)

 

Udendørs 175 kr/mdr. maks. 10 m2

 

Indendørs 275 kr/mdr. maks. 10 m

 

Betaling ved indlevering 1 mdr. forud + depositum 275 kr. (Depositum tilbagebetales efter opsigelse og godkendt afhentning)

Hvor er vi?

Hvad opbevarer vi?

Levering/Afhentning af container:

Opsigelsesfrist:

Sociale medier:

 400 kr. ved max. afstand på 10 km.

(læssetid max. 1 dag)

Nyheder

Fra 1. nov. er vi klar til at servicere kunder. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os inden da.